COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

4. února 2021 | Doba čtení: 2 Min

Program je určen pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, bylo jim na základě přijatých krizových opatření vlády od 14. 10. 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti a kteří mají zaměstnance v pracovním poměru či tzv. „spolupracující OSVČ“.

Výzva se vztahuje se na vymezený okruh žadatelů, kteří byli zasaženi krizovými opatřeními, tedy vzhledem k omezení podnikatelské činnosti jim poklesly tržby, a to za období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí roku 2019 s tím, že pokles tržeb byl alespoň o 30 % (v případě zahájení podnikání až po datu 1. října 2019 se porovnává období oproti třetímu čtvrtletí 2020). Podmínkou pro čerpání podpory bude, že žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

  • Podmínky pro čerpání

Dotace je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

  • Maximální výše podpory

Výše podpory činí 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena. Do výpočtu se počítají zaměstnanci působící v daném sektoru (a/nebo spolupracující OSVČ a/nebo jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele), kteří byli k 31. říjnu 2020 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení. V případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek.

Rozhodné období je 9. 10. 2020 – 10. 1. 2021, kompenzace bude poskytována za dny, po které byla v tomto období příslušná provozovna uzavřena.

Příjem žádostí byl započat 18. 1. 2021 a pokračuje do 1. 3. 2021 do 16:00 hod.

Způsob podání žádosti je prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.