Brexit: Souvislosti relevantní pro české společnosti

3. prosince 2020 | Doba čtení: 3 Min

Dne 31. 12. 2020 uplyne přechodné období vyplývající z tzv. Výstupové dohody mezi Velkou Británií a EU, po které se v mnoha oblastech (např. i v rámci sociálního a zdravotního pojištění) na Spojené království nahlíželo, jako by byla stále členským státem EU. To znamená, že se v oblasti dávek sociálního zabezpečení (nemocenského a důchodového pojištění) nemění do 31. 12. 2020 rozsah nároků ani způsob jejich uplatňování.

Po skončení přechodného období by se měla začít aplikovat druhá část Výstupové dohody, dle které se evropská koordinační nařízení budou od 1. 1. 2021 vztahovat pouze na občany EU a Velké Británie, a to v situacích, pokud tito občané byli v určitém přeshraničním vztahu mezi Velkou Británii a některým členským státem před tímto datem, a to pouze po dobu, po kterou bude jejich situace trvat bez přerušení a beze změny, tj. formuláře A1 zůstávají v platnosti do změny okolností a nadále se podle nich bude postupovat z pohledu sociálního i zdravotního pojištění.

Pokud by Velká Británie a EU uzavřely do konce roku 2020 dohodu o budoucím uspořádání vztahů s platností od 1. 1. 2021, neměla by se druhá část Výstupové dohody začít aplikovat. Pokud by však nová dohoda uzavřena nebyla, patřila by Velká Británie do skupiny tzv. bezesmluvních států, jelikož Česká republika nemá s Velkou Británii uzavřenou bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení. V takovém případě může dojít k situacím, kdy by zaměstnavatelé museli platit sociální a zdravotní pojištění u vyslaných zaměstnanců v obou státech, případně že by zaměstnanec nebyl pojištěn ani v jednom státě (popř. vznikne povinnost uzavření komerčního zdravotního pojištění). S ohledem na zvyšující se riziko neuzavření nové dohody doporučujeme každou (nově vzniklou i stávající) situaci již nyní posoudit z pohledu české a britské lokální legislativy v oblasti sociálního a zdravotního pojištění.

Vystoupení Velké Británie z EU s sebou nese i další dopady související se změnou zákona o daních z příjmů, a to konkrétně zavedení tzv. „exit tax“ (zdanění při odchodu). Exit tax se vztahuje na právnické osoby v situacích, kdy právnické osoby (obchodní korporace) přemístí majetek do zahraničí beze změny vlastnictví, přičemž Česká republika ztratí právo na zdanění příjmu z následného případného prodeje majetku (např. přemístění majetku do stálé provozovny ve Velké Británii). Na významu toto opatření nabyde zejména v případě, kdy české obchodní korporace přemístí majetek (vč. zboží, materiálu atd.) do své stálé provozovny ve Velké Británii ještě před koncem roku 2020 v rámci předzásobení zbožím pro prodeje v roce 2021.

Kontaktní osoba