Blíží se termín pro podání oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

3. ledna 2022 | Doba čtení: 3 Min

S účinností od 1. ledna 2021 bylo novelizováno ustanovení §38da zákona o daních z příjmů, které zakládá povinnost podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (dále jen „Oznámení) těm plátcům daně, kteří vyplácí příjmy ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům.

Toto ustanovení se vztahuje jak na příjmy, které podléhají srážkové dani, tak na příjmy, kde se daň nesráží z důvodu jejich osvobození nebo které s ohledem na aplikaci smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (dále jen „SZDZ“) nepodléhají zdanění v České republice.

U příjmů, které podléhají srážkové dani, jsou plátci stále povinni podat Oznámení ve lhůtě pro odvedení daně, tedy do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla povinnost daň srazit nebo vybrat.

V případě příjmů, které jsou od daně osvobozeny nebo nepodléhají zdanění v České republice kvůli aplikaci SZDZ, pak novela zavedla dvě zásadní změny.

Nová lhůta pro podání Oznámení u příjmů osvobozených od srážkové daně

Dle původního ustanovení se lhůta pro podání Oznámení u příjmů, které jsou od daně osvobozeny nebo nepodléhají zdanění v České republice kvůli aplikaci SZDZ, řídila lhůtou, která by byla použita pro odvedení daně, pokud by daný příjem srážce podléhal. Nově je povinnost podat Oznámení do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém by byla daň z příjmu sražena, pokud by se z daného příjmu daň srážela. Stále je však nutné podávat Oznámení za daný typ příjmu (např. licenční poplatky nebo úroky) a vůči konkrétnímu příjemci zvlášť. Tato novelizace platí pro příjmy, u kterých by hypotetická povinnost srážky daně vznikla od 1. ledna 2021 dále, tj. první Oznámení dle nových pravidel se bude podávat za rok 2021, a to do 31. ledna 2022.

Nový limit 300 tis. Kč

Nově se Oznámení u příjmů, které jsou od daně osvobozeny či nepodléhají zdanění v České republice kvůli aplikaci SZDZ, podává pouze tehdy, pokud za kalendářní měsíc souhrnná hodnota příjmu stejného druhu vyplaceného jednomu příjemci překročí limit 300 tis. Kč. Jde tedy o navýšení původního měsíčního limitu, který činil pouze 100 tis. Kč. V Oznámení za celý předešlý rok se pak uvedou u daného příjemce a druhu příjmu jen částky za ty měsíce, kdy práh 300 tis. Kč byl překročen, nikoliv za měsíce ostatní.

Plátce daně má nadále možnost v odůvodněných případech požádat správce daně o zproštění povinnosti Oznámení podávat, a to až na 5 let. V případě, že nebude Oznámení podáno, hrozí plátci daně sankce až do výše 500 tis. Kč.

Pakliže si nejste jisti, zda se na Vás tato oznamovací povinnost vztahuje, nebo potřebujete pomoci s přípravou Oznámení, neváhejte kontaktovat naše specialisty – Jana Sošku, e-mail: jan.soska@tpa-group.cz, nebo Kateřinu Mikulkovou, e-mail: katerina.mikulkova@tpa-group.cz.

Kontaktní osoba