Změna ve výpočtu mezd u zaměstnanců od 1. 1. 2019

8. 1. 2019

Dne 11. 12. 2018 podepsal prezident novelu zákona č. 586/1992, o daních z příjmů („ZDP“). Jedná se o návrh poslance Jaroslava Foldyny, který se týká změny ve výpočtu dílčího základu daně pro příjmy ze závislé činnosti v České republice (tzv. „superhrubá mzda“). Novela nabývá účinnosti od 1. 1. 2019.

Od 1. 1. 2019 dochází ke změně ve výpočtu dílčího základu daně za závislé činnosti v závislosti na tom, kterého systému povinného sociálního a zdravotního pojištění je zaměstnanec účasten. Pokud se na zaměstnance bude vztahovat zcela nebo částečně zahraniční povinné pojištění, které se řídí právními předpisy jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarské konfederace, budou se příjmy ze závislé činnosti navyšovat o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění pro účely výpočtu superhrubé mzdy. Tyto zahraniční příspěvky se budou považovány pro účely daní z příjmů za povinné pojištění, tj. v tomto případě nebude při stanovení základu daně (superhrubé mzdy) uplatněna fikce hypotetických příspěvků zaměstnavatele na české sociální a zdravotní pojištění.

Důvodová zpráva uvádí, že cílem této novely je reakce na nepříznivou situaci českých lodníků zaměstnaných na palubách lodí v mezinárodní vnitrozemské přepravě u zaměstnavatelů v Nizozemském království. Nicméně tato novela bude mít dopad na výpočet daně za závislé činnosti také u mnoha vyslaných zaměstnanců nebo také zaměstnanců, kteří vykonávají činnost souběžně ve 2 nebo více členských státech EU, EHP nebo Švýcarské konfederace. Zaměstnanci, kterých se tato změna dotkne, budou muset svým českým zaměstnavatelům dokládat nejen potvrzení o příslušnosti k právním předpisům v jiném členském státě EU, EHP nebo Švýcarské konfederace (tzv. A1 certifikát), ale zejména přesnou výši měsíčních příspěvků zaměstnavatele do systému zahraničního pojištění. Pro zaměstnavatele může tato změna představovat zvýšenou administrativní náročnost ve vedení mzdové agendy, jelikož budou muset upravit nejen nastavení mzdových systémů, ale také posuzovat systém zahraničního pojištění, zda je obdobný českému povinnému systému pojištění, a zjišťovat výši zahraničního pojistného z vyplácené mzdy každý měsíc.

Pro úplnost uvádíme, že u zaměstnanců podléhajících systému povinného českého sociálního a zdravotního pojištění a u zaměstnanců, jejichž pojištění se řídí bilaterální smlouvou o sociálním zabezpečení, nedochází ke změnám ve výpočtu dílčího základu daně pro příjmy ze závislé činnosti, tj. superhrubá mzda se bude navyšovat o povinné české, resp. hypotetické pojištění jako doposud.

Kontaktní osoba