Rezerva na daň z příjmů

3. února 2020 | Doba čtení: 2 Min

Již v těchto dnech uzavírá značný počet účetních jednotek svá účetnictví za účetní období roku 2019, zejména se pak může jednat o účetní jednotky nadnárodních skupin podniků. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto účetní jednotky mohou uzavírat svá účetnictví již v prvních týdnech následujícího účetního období, vyžaduje zpracování účetní závěrky plné nasazení a maximální koncentraci účetních oddělení.

V těchto případech předchází okamžik sestavení účetní závěrky okamžiku stanovení finální výše daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob o několik měsíců. Důležitou součástí práce při účetní uzávěrce je sestavení předběžné kalkulace stanovující výši daně z příjmů. To vyústí v odhad daně z příjmů a následné zaúčtování tvorby rezervy na daň z příjmů.

Vykazování rezervy na daň z příjmů právnických osob upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro podnikatele (dále jen „vyhláška“).

Rádi bychom vás upozornili na specifickou operaci kompenzace zaúčtované rezervy na splatnou daň se zaplacenými zálohami. Pro účely výkaznictví se hodnota rezervy na daň z příjmů (položka pasiv rozvahy „B.2. Rezerva na daň z příjmů“) a hodnota uhrazených záloh na daň z příjmů (položka aktiv rozvahy „C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky“) uvede v rozvaze v kompenzované výši.

Účetní jednotka popíše tuto skutečnost v příloze v účetní závěrce. Pokud jsou výše uvedené zálohy vyšší než předpokládaná daň z příjmů, účetní jednotka neuvede rezervu na daň z příjmů ve finančních výkazech, ale vykáže v aktivech jen částku, o kterou zálohy převyšují rezervu. Obdobný postup pak nastane, pokud jsou zálohy menší než zaúčtovaná rezerva. Po vzájemné kompenzaci je tedy vykázán přebytek rezervy nad zálohami v pasivech.

V následujícím účetním období je výše uvedená kompenzace zrušena, rezerva na daň z příjmů rozpuštěna do nákladů a kompenzuje zaúčtovanou daňovou povinnost dle sestaveného přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Kontaktní osoba