Přehled změn ve vykazování Intrastat od roku 2019

1. 2. 2019

S účinností od 1. 1. 2019 vstoupila v účinnost novelizace nařízení vlády č. 244/2016 Sb., která přinesla několik změn povinností plynoucích z celního zákona č. 242/2016 Sb.

Níže uvádíme informace k nejpodstatnějším změnám.

Práh pro vykazování Intrastat

Z pohledu zpravodajských jednotek je nejvýznamnější změnou zvýšení limitu pro povinné sestavování výkazů Intrastat. Tento práh je počítán jako celková hodnota zboží odeslaného do nebo přijatého z jiných členských států Evropské unie za kalendářní rok a sleduje se zvlášť pro směr přijetí a směr odeslání. Z dosavadní hodnoty 8 mil. Kč došlo ke zvýšení na 12 mil. Kč.

V praxi mohou nastat tyto situace:

  1. V roce 2018 zpravodajská jednotka dosáhla prahu 8 mil. Kč:
  • nedosáhne-li v roce 2019 prahu 12 mil. Kč, podává poslední výkaz za prosinec 2019;
  • dosáhne-li v roce 2019 prahu 12 mil. Kč, podává výkaz nejméně do konce roku 2020.
  1. V roce 2018 zpravodajská jednotka nedosáhla prahu 8 mil. Kč:
  • v roce 2019 nemá povinnost podávat výkaz Intrastat;
  • při překročení prahu 12 mil. Kč v roce 2019 vzniká zpravodajské jednotce povinnost podávat výkaz Intrastat od měsíce, ve kterém prahu dosáhne.

Operativní leasing

Další změna se týká zboží přepraveného mezi členskými státy EU pro účely užívání v režimu operativního leasingu (tedy pronájmu beze změny vlastníka) na dobu nepřekračující 2 roky. Pokud během doby takového operativního pronájmu dojde k odkupu nebo prodeji předmětu leasingu zpravodajskou jednotkou a předmět leasingu se tak nevrací pronajímateli, vzniká zpravodajské jednotce povinnost vykázat tuto změnu vlastnického práva v hlášení Intrastat. Změnu vykáže zpravodajská jednotka ke dni prodeje/nákupu předmětu leasingu pod kódem 11 nebo 12, a to v hodnotě, za kterou byl předmět leasingu odkoupen/prodán.

Kontaktní osoba