Novela ZISIF

11. června 2024 | Doba čtení: 2 Min

Dne 1. července 2024 vstoupí v platnost novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Součástí novely je i novela zákona o daních z příjmů, která přináší mimo jiné následující změny:

Nové druhy podfondů

Novela ZISIF dává možnost vytvářet podfondy více druhům fondů. Současné znění zákona definuje pouze podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV). V novém znění zákona bude možné vytvářet podfondy nejen v rámci SICAV, ale i v rámci komanditní společnosti na investiční listy a zákonem nově definované akciové společnosti s fixním základním kapitálem (SICAF).

Za poplatníka daně z příjmů právnických osob se s novelou zákona považují veškeré výše uvedené podfondy.

Redefinice základního investičního fondu

Novela mění definici základního investičního fondu. Nově se za základní investiční fond se sazbou daně z příjmů právnických osob 5 % považují vedle investičních fondů také podfondy investičních fondů, pokud jsou akcie podfondu přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Tato otázka byla v minulosti předmětem výkladového sporu.

Ostatní podmínky pro klasifikaci jako základní investiční fond se sazbou daně z příjmů právnických osob 5 % zůstávají v podstatě nezměněny. Jedná se tedy o splnění podmínky investování 90 % majetku dle §17b zákona o dani z příjmů. Podílový fond se i nadále kvalifikuje jako základní investiční fond bez dalších podmínek.

Odpis hmotného majetku

Hmotný majetek může s novelou ZISIF nově odpisovat i poplatník daně z příjmů právnických osob, který není právnickou osobou. V praxi to znamená, že se odpisovatelem hmotného majetku s novelou zákona stávají i podfondy.

Kontaktní osoba