Novela zákona o obchodních korporacích byla schválena

5. 12. 2019

Dne 8. 11. 2019 byla ve třetím čtení v Parlamentu České republiky schválena novela zákona o obchodních korporacích (sněmovní tisk č. 2017). V tuto chvíli se bude novelou zabývat Senát a očekávaná účinnost je pravděpodobně k 1. 1. 2021.

Vedle odstranění legislativně technických chyb a nepřesností novela přinese značné množství věcných změn a posunů, s nimiž se korporátní praxe bude muset vypořádat, a to jak v obecné části zákona, tak i v úpravě jednotlivých forem obchodních společností. Namátkou lze jmenovat např. změny v úpravě vkladové povinnosti, pravidel pro dělení zisku a jiných vlastních zdrojů včetně záloh na podíl na zisku a vypořádacího podílu, postavení členů volených orgánů, práv společníků, zániku účasti ve společnosti s ručením omezeným, valné hromady včetně rozhodování per rollam atd.

Novela zcela mění monistický systém akciové společnosti, zavede nová práva společníků a akcionářů (zejm. tzv. vysílací právo) či nové typy notářského zápisu (pro rozhodování per rollam a pro případ tzv. dodatečného hlasování), zasáhne i do pravidel pro dispozice s podíly a akciemi atd. Postupně budeme v našem Newsletteru jednotlivé změny komentovat a propojovat je do účetní a daňové praxe.

Kontaktní osoba