Nová pravidla pro investiční pobídky

14. 10. 2019

Ke dni 6. září 2019 vešla v účinnost novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách (dále jen ZIP). Pro vaši informaci níže uvádíme nejdůležitější změny.

Novela zákona s sebou přináší mimo jiné i změny v procesu udělování investičních pobídek. Nově budou podávané žádosti schvalovány Vládou ČR. Spolu s přenesením pravomocí na vládu se současně přesouvají i některá ustanovení ze zákona o investičních pobídkách, jako například rozsah všeobecných podmínek k poskytnutí investiční pobídky, do samostatných nařízení vlády.

Všeobecné podmínky jsou novelou zákona rozšířeny o podmínku tzv. vyšší přidané hodnoty, a to jak v případě investiční akce ve výrobě, tak i v centrech strategických služeb.

Vyšší přidaná hodnota je definována následovně:

a) alespoň 80 % zaměstnanců příjemce investiční pobídky pro výrobu dosahuje průměrného hrubého měsíčního výdělku nejméně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém je investiční akce realizována,

a současně

b) příjemce splní podmínky týkající se výdajů v oblasti výzkumu a vývoje.

Novela zrušila povinnost vytvoření a obsazení 20 nových pracovních míst v případě investiční akce ve výrobě. Dále byl snížen minimální počet nových pracovních míst u center strategických služeb, a to konkrétně u opravárenských center na 50. Již není možné žádat o investiční pobídku v případě center zákaznické podpory.

Nově je žadatel povinen v záměru uvést údaje o vlivu projektu na spotřebu energie v místě realizace investiční akce a vyčíslit a zdůvodnit předpokládaný přínos investiční akce jak pro region, v němž je projekt realizován, tak i pro stát. Do schvalovacího procesu tak budou zahrnuta i subjektivní kritéria.

Žadatelé, kteří budou podávat žádost o investiční podporu v době od nabytí účinnosti novely zákona, tj. od 6. září 2019, musí postupovat již podle nových ustanovení. Investiční záměry, které byly žadateli podány před datem účinnosti novely, budou posuzovány dle právních předpisů platných v okamžiku podání žádosti.

Kontaktní osoba