Nová interpretace Národní účetní rady k časovému rozlišení v cizí měně

7. 12. 2018

V průběhu roku 2018 byla schválena interpretace č. I-37 Časové rozlišení a cizí měna. Tato interpretace bude užitečná zejména s příchodem konce účetního období a přípravou na účetní uzávěrku. K jejímu použití si dovolujeme připomenout, že interpretace Národní účetní rady nejsou právně závazné a vyjadřují odborný názor Národní účetní rady.

Existují případy, kdy účetní jednotky na základě smluvního ujednání platí některé výdaje, nebo naopak inkasují příjmy v cizí měně. Tyto peněžní toky se nekryjí s příslušným účetním obdobím, kam věcně náleží. Protože u těchto plateb je znám účel, částka i období, jsou splněny charakteristiky pro položky časového rozlišení. Vzhledem ke smluvnímu ujednání úhrad v cizí měně (pohledávek či závazků) se v souladu se zákonem o účetnictví eviduje u účetních zápisů v české měně i cizí měna přepočtená na českou měnu dle vnitřní směrnice účetní jednotky kurzem ČNB (aktuálním nebo pevným).

Otázka zní, zda zůstatky účtů časového rozlišení vyjádřených v cizí měně se mají k datu účetní závěrky přepočítávat závěrkovým kurzem.

V případě nedoplacených nákladů běžného období, kdy výdaj v cizí měně bude uskutečněn až v následujícím účetním období, se jedná o cizoměnový závazek, který bude souvztažně s nákladovým účtem zaúčtován ve prospěch účtu časového rozlišení Výdaje příštích období. Zůstatek toho účtu je třeba k datu účetní závěrky přepočítat kurzem ČNB platným k tomuto datu.

V případě nedoplacených výnosů běžného období, kdy příjem v cizí měně bude obdržen až v následujícím účetním období, se jedná o cizoměnovou pohledávku, která bude souvztažně s výnosovým účtem zaúčtována na vrub účtu časového rozlišení Příjmy příštích období. Zůstatek toho účtu je třeba k datu účetní závěrky přepočítat kurzem ČNB platným k tomuto datu.

V případě předplacených nákladů týkajících se nákladů následujícího účetního období a zaúčtovaných na účtu Náklady příštích období peněžní tok (výdaj) již proběhl. Zůstatek tohoto účtu se k datu účetní závěrky nepřepočítává. V případě předplacených výnosů týkajících se výnosů následujícího účetních období a zaúčtovaných na účtu Výnosy příštích období peněžní tok (příjem) již proběhl. Zůstatek tohoto účtu se k datu účetní závěrky také nepřepočítává.

Vzhledem k tomu, že zůstatek účtu Výdaje příštích období má charakter cizoměnového závazku (výdaj v cizí měně bude muset být uhrazen v příštích obdobích) a zůstatek účtu Příjmy příštích období má charakter cizoměnové pohledávky (příjem v cizí měně bude přijat v příštích obdobích), platí pro ně stejná pravidla jako pro ostatní cizoměnové závazky a pohledávky, u kterých účetní jednotka nese kurzové riziko. Naproti tomu účty časového rozlišení Náklady příštích období a Výnosy příštích období, kdy peněžní tok již proběhl, nejsou spojeny s nesením kurzového rizika, a proto se zůstatek těchto účtů k datu účetní závěrky nepřepočítává.

Celý text interpretace včetně příkladů najdete na webových stránkách Národní účetní rady: http://nur.cz/i-37/.

Kontaktní osoba