Návrh novely zákona o obchodních korporacích

13. května 2019

Návrh novely zákona o obchodních korporacích byl předán do Poslanecké sněmovny dne
14. června 2018 jako tisk č. 207. První čtení proběhlo dne 6. března 2019. Nyní běží 90denní lhůta k projednání ve výborech. Plánovaná účinnost je od 1. 1. 2020. Na základě rozpohybování legislativního procesu bychom vás rádi seznámili s některými změnami.

Výplata podílu na zisku (a na jiných vlastních zdrojích) a záloh na výplatu podílu na zisku

V novele je jako reakce na dřívější (dnes již překonanou) judikaturu Nejvyššího soudu ČR výslovně uvedeno, že zisk zjištěný na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky je možné vyplácet až do konce účetního období následujícím po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena.

Omezení přichází na zálohy na výplatu podílu na zisku, a to do výše poloviny průměru výsledků hospodaření dosažených v posledních třech účetních obdobích. V praxi není výplata záloh na podíly na zisku příliš častá, nejsme si proto jisti, proč bylo přijato toto omezení.

Zveřejňování účetních závěrek obchodních korporací

Současně s novelou má dojít ke změně i zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
a o evidenci svěřenských fondů, a to mj. v souvislosti s neplněním povinnosti obchodní korporace zakládat do sbírky listin obchodního rejstříku řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Rejstříkové soudy budou mít možnost ukládat za neplnění této povinnosti pořádkové pokuty a při opakovaném porušování této povinnosti rozhodnout i bez návrhu o zrušení společnosti s likvidací. Tuto možnost dává zákon rejstříkovým soudům v případě, že obchodní korporace i přes výzvu a v dodatečné lhůtě jednoho měsíce nezaloží do sbírky listin řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období.

Pokud bude obchodní korporace neaktivní a nepůjde jí ani doručovat výzvy do vlastních rukou, bude moci rejstříkový soud zahájit řízení o jejím zrušení bez dalšího.

Převoditelnost podílu společníka ve veřejné obchodní společnosti

Oproti dosavadní platné právní úpravě zavádí novela převoditelnost podílu společníka veřejné obchodní společnosti, a to se souhlasem všech společníků a na základě písemné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. Vůči společnosti bude převod podílu účinný okamžikem, kdy bude společnosti doručena účinná smlouva o převodu podílu.

Dle platné právní úpravy je převod podílu na veřejné obchodní společnosti zakázán a ke změně v osobě společníka je třeba, aby všichni společníci rozhodli o změně společenské smlouvy.

Tuto změnu lze jednoznačně přivítat, a to zejména jako administrativní ulehčení pro fungování veřejných obchodních společností.

Kontaktní osoba