Další daňové úlevy

28. ledna 2021 | Doba čtení: 4 Min

Již v předchozích newsletterech jsme Vás informovali o daňových úlevách, které Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančních zpravodajích č. 22/2020 a č. 25/2020. V souvislosti pokračujícími omezeními Ministerstvo financí pokračuje s daňovými úlevami, které zveřejnilo ve Finančních zpravodajích č. 35/2020 (16. 12. 2020), č. 38/2020 (21. 12. 2020) a č. 3/2021 (7. 1. 2021). Konkrétně se jedná o následující úlevy:

Prominutí DPH u dodání vyjmenovaného zboží:

Pokud v období od 16. 12. 2020 do 31. 12. 2022 dojde k povinnosti přiznat DPH (podle § 20a odst. 1 a 2 ZDPH nebo podle § 21 ZDPH) u dodání

A) diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19, které jsou ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 a dalších použitelných právních předpisech Evropské unie; nebo

B) očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, které jsou schválené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nebo registrované podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů; tak se DPH za dodání tohoto zboží promíjí.

Prominutí se nevztahuje na DPH, u níž vznikla povinnost ji přiznat např. z důvodu pořízení zboží z jiného členského státu (podle § 25 ZDPH) nebo z důvodu dovozu zboží (podle § 23 ZDPH).

Prominutí sankcí a záloh – DPH a silniční daň

Další daňové úlevy se týkají daňových subjektů, jejichž převažující část příjmů pochází z činností, které byly v období od 22. 10. 2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření. Převažující část příjmů se posuzuje na základě příjmů za období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020.

Jedinou podmínkou pro uplatnění níže uvedených úlev je to, že poplatník oznámí svému správci daně (místně a věcně příslušnému finančnímu úřadu), že splňuje podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i jen formou e-mailu, jehož přílohou ale musí být elektronická kopie oznámení opatřená vlastnoručním podpisem. Určitá úroveň ověření totožnosti subjektu je totiž vyžadována z důvodu ochrany subjektů před krádeží identity, která by mohla vést k jejímu zneužití.

Výše vymezení podnikatelé tímto mohou bez sankce odložit úhrady DPH týkající se měsíců září až prosinec roku 2020 a leden až březen roku 2021, potažmo 3. a 4. čtvrtletí roku 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021, a to až do 16. 8. 2021. Pokud tedy bude DPH za předmětná období uhrazena nejpozději do 16. 8. 2021, finanční úřad nevyměří úroky z prodlení vzniklé do dne úhrady předmětné DPH.

Dále mohou tito podnikatelé bez sankce odložit úhradu silniční daně za rok 2020 do 16. 8. 2021. Pokud tuto daň uhradí nejpozději do 16. 8. 2021, tak jim stejně jako v případě DPH finanční úřad nevyměří úroky z prodlení.

Na základě oznámení bude prominuta i záloha na silniční dani na rok 2021 splatná ke dni 15. 4. 2021.

Upozorňujeme, že zasláním oznámení finančnímu úřadu nedojde k prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k DPH a kontrolního hlášení k DPH, která je nutno stále podávat v zákonné lhůtě.

Prominutí správních poplatků

Dochází k plošnému prominutí správních poplatků u žádostí podaných v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021. Konkrétně se jedná o:

– žádost o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky (§ 259b daňového řádu),

– žádost o povolení posečkání úhrady daně nebo o rozložení její úhrady na splátky (§ 156 daňového řádu),

– žádost o vrácení daně při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku (čl. 116 celního kodexu Evropské unie),

– žádost o povolení úlevy na dani nebo cle (čl. 110 a 112 celního kodexu Evropské unie),

– žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo stavu osobního daňového účtu (§ 151 daňového řádu).

Prominutí úroků z prodlení

Pokud bude kvůli šíření viru SARS-CoV-2 daňovému subjektu na základě jeho žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, tak dojde k prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, který vznikne v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání a úroku z prodlení – silniční daň a daň z nemovitých věcí

Všem daňovým subjektům, kteří podají přiznání k silniční dani za rok 2020 nejpozději ke dni 1. 4. 2021, bude prominuta pokuta za opožděné podání tohoto přiznání. Pokud daňový subjekt do 1. 4. 2021 tuto daň i fakticky zaplatí, tak mu bude prominut i úrok z prodlení související s touto daní.

Pokud daňový subjekt podá přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021 nejpozději ke dni 1. 4. 2021, bude mu prominuta pokuta za opožděné podání tohoto přiznání.

Další dotazy k této oblasti vám zodpoví Filip Oudes, e-mail: filip.oudes@tpa-group.cz.